جهت دریافت بلیط ، ابتدا مکان بلیط مد نظر خود را ، با کلیک روی بخش مورد نظر انتخاب نمایید
سالن مخابرات استان خوزستان